Verdensmål​

Denne side omhandler uddybende information om FN’s 17 Verdensmål samt Byggeselskabet PAULSENs egen rolle og indsats for en mere bæredygtig fremtid.

Vi støtter flere af FN’s verdensmål

Byggeselskabet PAULSEN A/S har sat som målsætning at efterkomme FN’s verdensmål efter bedste evne. Heraf gør vi en konkret indsats i forbindelse med følgende verdensmål:

Mål 3: Sundhed og trivsel – Afskaffelse af ekstrem fattigdom, samt mindskning af relativ fattigdom og derved sikring af at alle har adgang til basale ressourcer.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber at sikre, at vores medarbejdere er sunde og raske, både fysisk og mentalt, gennem et fokus på god trivsel. Dette er gældende for alle vores medarbejdere samt i samarbejdet med vores eksterne projektinvolverede, uanset om der er tale om trivslen på kontorerne eller på byggepladserne.​

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst –Fremmelse af økonomisk vækst gennem højere produktivitet og teknologiske gennembrud, og opnåelse af fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber at give praktikanter det bedst mulige praktiksemester, når de afholder det ved os, således de lærer at omsætte deres teori til praksis og rustes til deres videre inkorporering i byggebranchen.

Mål 10: Mindre ulighed – Styrkelse af de laveste indkomstgrupper og fremmelse af større økonomisk inddragelse af alle samfundsgrupper upåagtet af alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk og/eller anden status.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber at mindske uligheden, således alle uanset hvilke kategoriseringer der er tale om, behandles på lige fod og gives de samme muligheder.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund – Garanteret adgang til sikre og billige boliger samt opgradering af beboelse i slumkvarterer og investering i offentlig transport, kreering af grønne offentlige rum, og forbedring af byplanlægning samt bystyring.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber at medtænke bæredygtige løsninger i al vores virke. Vi har allerede flere bæredygtighedscertificerede byggerier. Læs mere: DGNB.

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion – Effektivisering af styringen af de fælles naturressourcer og måden hvorpå giftigt affald og forurenende stoffer bortskaffes, samt tilskyndelse af at industrier, virksomheder og forbrugere skal genbruge og reducere deres affald.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber at begrænse spild og affald mest muligt, og arbejder kontinuerligt på at reducere byggeriernes affaldsmængder forsvarligt.

Mål 13: Klimaindsats – Begrænsning af stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til 2 grader over det præ-industrielle niveau, samt styrkelsen af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber at etablere flest mulige grønne løsninger, således der tages hånd om vores klima på bedste vis. I takt med at vi vokser tager vi alle et større og større ansvar for det klimaftryk vi afsætter og skal afhjælpe løbende.

Mål 17: Partnerskaber for handling – Styrkelse af nord-syd og syd-syd samarbejde, samt fremmelse af international handel, og støtte øget eksport til udviklingslandende.

Byggeselskabet PAULSEN A/S tilstræber i kollaborationen med samarbejdspartnere i og uden for byggebranchen, at styrke den bæredygtige udvikling således vi globalt kan nå alle verdensmål. Vi skal i fællesskab møde og løse udfordringerne der påvirker muligheden for at vi alle kan blive bæredygtige miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Herigennem støtter Byggeselskabet PAULSEN A/S ligeledes diverse velgørende formål, som vedrører én eller flere verdensmål, og derved fokuserer en mere målrettet indsats indenfor de(t) respektive område(r). Læs mere: Vi støtter.

I takt med at Byggeselskabet PAULSEN A/S vokser, påtager vi derfor også et større ansvar, og vi vil derfor løbende opdatere vores bæredygtighedsinitiativer.​

Den globale udviklingsorden, der sammenfattes under sloganet ”Leave no one behind”, trådte i kraft i 2016 og forløber indtil 2030. Verdensmålene er udarbejdet med henblik på at rammesætte hvilke forhold der skal imødekommes for at skabe en mere bæredygtig fremtid – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Med 17 konkrete mål og 169 delmål forpligtes alle FN’s medlemslande til at afskaffe sult og fattigdom, fordre bedre sundhed for alle, reducere uligheder, sikre kvalitetsuddannelser, anstændige jobs og økonomisk vækst, samt sørge for bæredygtig miljømæssig udvikling. Herunder er fokus også på fremmelsen af fred og sikkerhed, og styrkelsen af de internationale partnerskaber.

De universelle mål kræver en yderst integreret indsats af alle implicerede for at opnå holdbare og bæredygtige udviklingsresultater. Udfordringerne vi står overfor i dag, er af globale dimensioner og kræver derfor at vi løser udfordringerne i fællesskab. For en bedre fremtid for os alle, såvel som for vores planet.

FN’s 17 Verdensmål

Grafisk materiale på denne side er anvendt med godkendelse af verdensmål.org / Verdens Bedste Nyheder.

De 17 Verdensmål der skal sikre bæredygtig udvikling globalt og lokalt, kan kun efterkommes hvis hvert menneske, by, kommune, region og land, samt hver industri, virksomhed, institution og organisation, alle bidrager i fællesskab.

Kilder

Al information videregivet på denne side er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af følgende kilder:

Hovedkontor​

Erhvervsvej 2A

8653 Them​

Att. COO Allan Ernstsen

45026988616

Regionskontor Jylland & Fyn

Erhvervsvej 2A

8653 Them

Att. Regionsdirektør Jesper Quist

Regionskontor Sjælland

Industrivej 3B

4632 Bjæverskov

Att. Sektionschef Torben Petersen